In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
Om diensten aan partners en klanten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

W&S NEN Keuringen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verorderning Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in document;  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Waarom wij persoonsgegevens verwerken en de rechtsgrond Persoonsgegevens worden door W&S NEN Keuringen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Administratieve doeleinden;  Communicatie over de opdracht;  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken Voor bovengenoemde doelstelling(en) kan Installatiebureau Pals BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 Uw voor- en achternaam  Uw adresgegevens  Uw telefoonnummer  Uw e-mail adres

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om d doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.
Hoe we uw informatie beveiligen Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij, gezien de aard van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen genomen:
 Alle personen die namens Installatiebureau Pals BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Wat uw rechten zijn Uw heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van u gegevens door een e-mail te sturen naar info@wsnenkeuringen.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u meer informatie wenst over de beveiliging van door Installatiebureau Pals BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@wsnenkeuringen.nl.